BAZA ZNANJA

Zakon o nasljeđivanju isključuje mogućnost da ugovor bude osnova pozivanja na nasljedstvo. 

Nedopušteni (ništetni) ugovori : ugovor o nasljeđivanju, ugovor o legatu, ugovor o sadržaju testamenta i ugovor o raspolaganju nasljestvom za života ostavitelja.

Dopušteni su slijedeći ugovori: ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života, ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, ugovor o darovanju za slučaj smrti i ugovor o otuđenju nasljednog dijela nakon smrti ostavitelja.

U bazi znanja koju smo oformili možete pronaći odgovore na najčešća pitanja koja zanimaju naše korisnike

ŠTO JE UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU?

Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje  se jedna strana  (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu  ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti. Druga strana se obvezuje da će mu za uzdržavanje dati svu ili dio imovine.

KAD SE STJEČE PRAVO NA RASPOLAGANJE IMOVINOM?

Stjecanje stvari i prava odgođeno je do trenutka smrti primatelja uzdržavanja.

ŠTO SE DOGAĐA S UGOVOROM UKOLIKO SE PRIMATELJU UZDRŽAVANJA U TRENUTKU SKLAPANJA UGOVORA NALAZI U STANJU TEŠKE I NEIZLJEČIVE BOLESTI?

Ako se primatelj uzdržavanja nalazi u stanju teške i neizlječive bolesti, a davatelj uzdržavanja to zna pa se sklopi ugovor o doživotnom uzdržavanju, takav ugovor je ništetan ako davatelju uzdržavanja donosi korist nerazmjerno veliku prema onome što daje.

MOŽE LI SE UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU RASKINUTI?

Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju.

ŠTO SE DOGAĐA S UGOVOROM UKOLIKO DAVATELJ UZDRŽAVANJA UMRE PRIJE PRIMATELJA UZDRŽAVANJA?

Ako davatelj uzdržavanja umre prije primatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegovog bračnog druga i njegove potomke koji su pozvani na nasljedstvo, pod uvjetom da oni na to pristanu. Ako oni ne pristanu na produženje ugovora, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja.

No, ako bračni drug i potomci davatelja uzdržavanja nisu u stanju preuzeti uzdržavanje, imaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja. Sud će ovu naknadu odrediti po slobodnoj ocjeni, uzimajući u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su bile ovlaštene na produženje ugovora.

KAD JE UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU POBOJAN?

Ugovor je pobojan:

–  ako ga je sklopila strana ograničeno poslovno sposobna

–  kad je pri njegovu sklapanju bilo mana volje

–  kada je to zakonom određeno.

KOJE SU MANE VOLJE PRAVNO RELEVANTNE ZA PONIŠTAJ POBOJNOG UGOVORA?

Za poništaj pobojnog ugovora pravno su relevantne mane:

–              prijetnja

–              bitna zabluda

–              nesporazum

–              posredna izjava

–              prijevara

–              prividan ugovor

U KOJEM ROKU PRESTAJE PRAVO NA ZAHTJEV PONIŠTAJA POBOJNOG UGOVORA?

Pravo zahtijevati poništaj pobojnog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog pobojnosti odnosno od prestanka prisile. To pravo u svakom slučaju prestaje istekom roka od tri godine od dana sklapanja ugovora.

PLAĆA LI SE POREZ NA PROMET NEKRETNINA TEMELJEM UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU?

Ako se nekretnina stječe na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju porez na promet nekretnina umanjuje se za 5% za svaku godinu trajanja uzdržavanja proteklu od dana sklapanja ugovora. Obveznik poreza na promet nekretnina je davatelj uzdržavanja.

Porez na promet nekretnina ne plaćaju bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i  posvojitelji  koji su u tom odnosu s umrlim.

ŠTO JE UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU?

Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine. Davatelj uzdržavanja stječe stvari ili prava koji su predmet ugovora kad mu, na temelju toga ugovora, te stvari ili ta prava budu preneseni.

UTJECAJ SMRTI DAVATELJA UZDRŽAVANJA NA UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

Ako davatelj uzdržavanja umre prije smrti primatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegove nasljednike, ako oni na to daju privolu. Ako ne pristanu na produženje ugovora, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo na naknadu za prije dano uzdržavanje, te su dužni vratiti primatelju uzdržavanja ono što je na temelju ugovora stekao davatelj uzdržavanja.

Ako nasljednici davatelja uzdržavanja nisu u stanju vratiti ono što je na temelju ugovora stekao davatelj uzdržavanja, dužni su primatelju uzdržavanja naknaditi vrijednost stečenog.

Ako nasljednici uzdržavanja nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze, oni imaju pravo zahtijevati naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja. Valja naglasiti da su primatelju uzdržavanja dužni vratiti ono što je davatelj uzdržavanja stekao na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

ULAZE LI NEKRETNINE I POKRETNINE KOJE SU PREDMET UGOVORA O DOŽIVOTNOM/DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU U SUSTAV OSTAVINSKE MASE?

Nekretnine i pokretnine koje su predmet ugovora o doživotnom odnosno dosmrtnom uzdržavanju ne ulaze u sastav ostavinske mase u ostavinskom postupku. Nije ostavina ono što je tuđi udio u zajedničkoj imovini ili ono što netko u trenutku ostaviteljeve smrti stekne na posebnom pravnom temelju.

U KOJEM TRENUTKU NASTUPA POREZNA OBVEZA?

Ako se stječe nekretnina na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora.

Porez na promet nekretnina ne plaćaju bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i  posvojitelji  koji su u tom odnosu s umrlim.

Kontaktirajte nas

Not readable? Change text. captcha txt